Meie koolist

Põhimäärus

 

HALLISTE VALLAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Hallistes    15    . detsember 2010 nr 25

 

 

Halliste Põhikooli põhimäärus

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34, § 35 lg 2 ja Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 alusel.

1. peatükk

ÜLDSÄTTED

§ 1. Nimi

Kooli nimi on HALLISTE PÕHIKOOL(edaspidi kool).

§ 2. Haldusala

 1. Kool on Halliste valla munitsipaalkool , mille pidajaks on Halliste vald.
 2. Kool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi ja Halliste valla õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest

§ 3. Asukoht

Kool asub aadressil Halliste 69501, Pornuse küla, Viljandimaa.

§ 4. Kooli tegutsemise vorm

Kool on põhikool

§ 5. Pitsat, eelarve, pangaarve ja sümboolika

Koolil on oma nimega pitsat, iseseisev eelarve ja oma sümboolika.

§ 6. Asjaajamise keel ja õppekeel

(1) Kooli asjaajamise keel on eesti keel.

(2) Kooli õppekeel on eesti keel.

2. peatükk
TEGEVUSE EESMÄRGID JA ÜLESANDED

§ 7. Tegevuse eesmärgid

Kooli tegevuse eesmärk on:
luua koolikohustuslikele lastele soodsad tingimused õppimiseks ja õpetamiseks vastavalt riiklikule ja kooli õppekavale, omandada teadmised oskused ja vilumused ning kujundada väärtuste ja käitumisnormide süsteem, mis loob eeldused õpingute jätkamiseks, põhihariduse omandamiseks ning loob võimaluse jätkata õpinguid

§ 8. Ülesanded

Kooli ülesanded on:
1) luua tingimused põhihariduse omandamiseks;

2) luua tingimused õpilastele õppetööväliseks huvitegevuseks kooli juures;

3) luua keskkond, mis toetab teadmiste, oskuste, vilumuste, väärtuste ning käitumisnormide omandamist ning võimaldab inimesel kujuneda pidevalt arenevaks isiksuseks, kes on suuteline elama väärikalt, austama iseennast, oma perekonda, oma kaasinimesi ja loodust, valima ning omandama talle sobivat elukutset, tegutsema loovalt ja kandma vastutust;

4) väärtustada inimesi, nendevahelist koostööd ja tegutseda õpilaste heaks;

5) väärtustada ja edasi arendada eesti rahvust ja kultuuri;

6) soetada vajalikke õppevahendeid ja -materjale;

7) luua töötajatele tingimused oma erialaste ja pedagoogiliste teadmiste täiendamiseks;

8) teha õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel koostööd lapsevanematega, teiste koolide ja muude organisatsioonidega.

3. peatükk
ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED

9. Õppevormid

 1. Kooli õppetegevus toimub  statsionaarses vormis.
 2. Koolis õpivad põhikooli  (1.-9. klass) õpilased.
 3. Koolis on õpiabirühmad põhiharidust omandavatele õpilastele.
 4. Koolis avada vastavalt vajadusele klass põhiharidust omandavatele õpiraskustega õpilastele.
 5. Koolis töötavad aine- ja huviringid.

§ 10. Õppekava

(1) Õpingute alusdokumendiks riikliku õppekava alusel koostatud kooli õppekava.

(2) Kooli õppekava kinnitab kooli direktor käskkirjaga.

(3) Kooli õppekava määrab koolis antava üldhariduse õppeeesmärgid ja ajalise korralduse, kohustuslike ning valikainete loendi, kavad ja valikutingimused

 (4) Valikainete valikul arvestab kool oma võimalusi ning õpilaste, lapsevanemate ja pedagoogide ettepanekuid

(5) Kooli õppekavas on määratletud õpilase suurim lubatud nädala õppekoormus.

§ 11. Õppe- ja kasvatustöö korraldus

 (1) Õppeperioodi arvestusühikuteks on koolis õppetund, õppepäev, õppenädal, õppeveerand ja poolaasta.

(2) Ühes õppenädalas on kuni viis õppepäeva. Õppepäevade minimaalne arv õppeaastas on määratud Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega.

(3) Õppetunni pikkus koolis on 45 minutit või topelttunni puhul 90 minutit, vahetunni pikkus on vähemalt 10 minutit.

(4) Õppetundide arv ja nende järjekord õppepäevas määratakse tunniplaaniga, mille kinnitab kooli direktor.

(5) Kool võimaldab üldhariduse omandamist individuaalse õppekava järgi õigusaktidega kehtestatud korras.

(6) Õpilaste õpitulemusi hinnatakse viiepallisüsteemis põhikooli -ja gümnaasiumiseadusega kehtestatud korras.

(7) Kool võib pidaja nõusolekul avada vastavalt vajadusele pikapäevarühmi.

(8) Kool võib lisaks riikliku õppekavaga tagatud õppemaksuta põhiharidusele organiseerida kooli ruumides õpilase poolt osaliselt või täielikult tasustatud lisaõpet.

 (9) Kooli lõpetamine toimub haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

§ 12. Kooli vastuvõtt

Kooli vastuvõtt toimub haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korra ning Halliste valla poolt kehtestatud üldtingimuste  alusel.

§ 13. Koolist väljaarvamine

Koolist väljaarvamine toimub haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

§ 14. Kooli raamatukogu

 1. Koolil on raamatukogu.
 2. Kooli raamatukogu töökorralduse alused kehtestab haridus- ja teadusminister.

4. peatükk
ÕPPEKAVAVÄLINE TEGEVUS

§ 15. Õppekavaväline tegevus

 1. Õppekavaväline tegevus on koolis toimuv või kooli poolt korraldatud õppekava läbimist toetav või muu õppekavaväline tegevus.
 2.  Kooli juures võivad töötada  erinevad huvitegevuse vormid.
 3. Kooli õppekavaväliste tegevuste korraldamise alused kehtestab kooli direktor kooskõlastatult kooli pidajaga.
 4. Õppekavaväline tegevus  võib olla õpilaste poolt tasustamata, osaliselt tasustatud või täielikult tasustatud.

5. peatükk
ÕPILASED JA VANEMAD

§ 16. Õpilaste õigused

Õpilasel on õigus:
1) täita õpiülesandeid;

2) osaleda temale kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes;

3) saada õppekavas ettenähtu omandamiseks täiendavat abi õpetajalt tema üldtööaja piires;

4) taotleda individuaalse õppekava koostamist ja selle alusel õppimist;

5) luua ühinguid, klubisid stuudioid, ringe ning osaleda nende töös;

6) võtta osa huvitegevusest, mis toimuvad vastavalt huvitegevuse plaanile;

7) pöörduda abi saamiseks kooli töötajate poole;

8) pöörduda oma õiguste kaitseks kooli direktori, Haridus- ja Teadusministeeriumi järelevalveametniku, maavanema või lastekaitseorganisatsiooni poole;

9) teha ettepanekuid kooli direktorile ja teistele pedagoogidele õppe- ja kasvatustöö korraldamise osas;

10) moodustada koolis õpilasesindus, kes esindab õpilaskonda koolisisestes suhetes;

11) osaleda valitud õpilasesindajate kaudu koolielu probleemide lahendamises;

12) saada koolist teavet koolikorralduse ja õpilaste õiguste kohta;

13) kasutada õppekavavälises töös kooli rajatisi, ruume, õppe-, spordi- ja tehnilisi vahendeid kooli poolt kehtestatud korras.

14) omada muid õigusaktidest tulenevaid õigusi.

§ 17. Õpilaste kohustused

Õpilane on kohustatud:

1) täitma õpiülesandeid ja osalema õppetöös vastavalt konkreetse õpilase jaoks kooli poolt ette nähtud tunniplaanile ja õppekorraldusele;

2) õppima võimetekohaselt, end arendama ja oma teadmisi pidevalt täiendama;

3) lugupidavalt suhtuma kaasinimestesse ja järgima üldtunnustatud moraalinorme;

4) täitma kooli kodukorda ning kandma vastutust selle rikkumise eest;

5) hoidma kooli head mainet;

6) hoidma kooli kasutuses olevat vara;

7) täitma teisi seadustest ja nende alusel antud õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

§ 18 Vanemate õigused ja kohustused

Vanematel on õigus:

 1. saada koolist teavet ja selgitusi koolikorralduse ning õpilaste õiguste ja kohustuste kohta.
 2. nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujundamisele;
 3. olla valitud kooli hoolekogu liikmeks;
 4. osaleda kooli töös ja juhtimises hoolekogu liikmeteks valitud vanemate kaudu,saada nõu õppe- ja kasvatusküsimustes;
 5. pöörduda oma õiguste kaitseks kooli hoolekogu, pedagoogilise nõukogu ja direktori, haridusameti, Haridus- ja Teadusministeeriumi, maavanema, politseiametniku ja sotsiaaltöötaja poole.

 

Lapsevanemad on kohustatud:

 1. looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja hariduse omandamiseks;
 2. esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama nende muutustest;
 3. tutvuma koolielu reguleerivate aktidega;
 4. tegema koostööd kooliga põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ja selle alusel  kehtestatud õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras.

 

Vanem järgib seadustes ja nende alusel antud õigusaktidest tulenevaid õigusi ja  kohustusi.

§ 19. Tunnustuse ja laituse avaldamine

Õpilasele avaldatakse tunnustust ja laitust haridus- ja teadusministri määruses ja kooli töökorralduses sätestatud reeglite alustel ja korras.

§ 20. Õpilasesindus

 1. Kooli õpilased moodustavad õpilaskonna.
 2. Õpilaskonnal on õigus valida õpilasesindus, kes esindab õpilaskonda õigusaktidega sätestatud pädevuse piires koolisisestes suhetes ning suhetes teiste organisatsioonide, asutuste ja isikutega.
 3. Kooli õpilasesindus tegutseb õpilasesinduse põhimääruse alusel, millega sätestatakse õpilasesinduse moodustamise kord, õpilasesinduse õigused ja kohustused ning tegutsemise kord.
 4. Õpilasesinduse põhimääruse koostab õpilaskond koostöös direktori või direktori poolt määratud koolitöötajatega.
 5. Põhimääruse kiidab heaks õpilaskond ja kinnitab kooli direktor käskkirjaga kooskõlas kehtiva seadusandlusega.
 6. Esimese õpilasesinduse valimise korraldab kooli direktor või direktori poolt määratud koolitöötaja  kooli poolt kinnitatud korra alusel.

6. peatükk
KOOLITÖÖTAJAD

§ 21. Koolitöötajad

Koolitöötajad (edaspidi personal) on pedagoogid ja teised töötajad.

§ 22. Personali koosseisu määramine ja töölepingud

(1) Kooli personali koosseisu määrab kooli direktor pidaja kehtestatud korras, arvestades haridus- ja teadusministri määrusega kinnitatud miinimumkoosseisu.
 (2) Töölepingud personaliga sõlmib, muudab ja lõpetab kooli direktor kehtivate õigusaktidega sätestatud tingimustel ja korras.

§ 23. Konkursi korraldamine ja atesteerimine

(1) Pedagoogi, direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate  isikute vaba ametikoht täidetakse avaliku konkursi korras. Konkursi läbiviimise korra kehtestab direktori ettepanekul kooli hoolekogu. 

(2) Pedagoogide kutseoskuste ja kutsemeisterlikkuse ning kvalifikatsioonitaseme üle otsustamiseks korraldatakse nende atesteerimine haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.
 

§ 24. Personali tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus

(1) Personali tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus määratakse käesoleva põhimäärusega,

töökorralduse reeglitega, töötaja ametijuhendiga, töö- ja kollektiivlepinguga ning õigusaktidega;

(2) Töökorralduse reeglid ja ametijuhendid kinnitab direktor;

(3) Pedagoogide ülesanne on õpilaste õpetamine ja kasvatamine, mis tugineb õpilaste ja õpetajate vastastikusele lugupidamisele, teineteisemõistmisele ning koostööle õpilaste kodudega.

(4) Kooli teenindava ja abipersonali ülesanneteks on tagada kooli häireteta tegevus, heaperemehelik majandamine, koolivara korrasolek ning majanduslik teenindamine.

(5) Kooli personalil on õigus esitada direktorile ettepanekuid õppe- ja kasvatustegevuse paremaks korraldamiseks.

7. peatükk
KOOLIELU KORRALDAMINE

§ 25. Kooli direktor

(1) Kooli juhib direktor.

(2) Direktor kindlustab kooli tulemusliku ja häireteta töö ning kooli kodukorra täitmise, juhib õppe- ja kasvatustegevust koostöös õppenõukogu, pidaja ja õpilasesindusega.

(3) Kooli direktor:
1) esindab kooli ja teostab tehinguid, mis on suunatud tema seaduses sätestatud ülesannete täitmisele;

2) juhatab ja korraldab kooli õppenõukogu tegevust;

3) tagab õppenõukogu otsuste täitmise;

4) kutsub kokku lastevanemate üldkoosoleku vähemalt üks kord aastas;

5) määrab kindlaks direktori asendamise korra;

6) esitab vallavalitsusele kooli eelarve projekti;

7) tagab kooli eelarve täitmise;

8) tagab õigusaktidega ettenähtud kooli tegevust kajastavate andmete, dokumentide ning aruannete koostamise ja esitamise;

10) lahendab talle õigusaktide ja töölepinguga pandud teisi küsimusi. 

(4) Kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss

 (5) Direktoriga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

§ 26. Kooli õppenõukogu

(1) Koolil on õppenõukogu, kelle ülesanne on  oma pädevuse piires kooli õppe ja kasvatuse korraldamine, analüüsimine ja hindamine ning kooli juhtimiseks vajalike otsuste tegemine

(2) Õppenõukogu tegutseb haridus- ja teadusministri poolt kehtestatud korras.

§ 27. Kooli hoolekogu

(1) Kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimiseks ja selleks tegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamiseks moodustab vallavalitsus kooli hoolekogu.

(2) Kooli hoolekogu tegutseb vallavalitsuse määrusega kehtestatud korras

§ 28. Rahvusvahelised sidemed

 1. Kool võib luua ja arendada sidemeid välispartneritega.
 2. Kool valib koostöövormid sõpruskoolidega ja vastutab  isikute  ning gruppide ettevalmistamise eest välissuhtlemisel.
 3. Koolil on õigus vastu võtta välisriikide õpetajaid ja õpilasi vastastikusel kokkuleppel.

8. peatükk
VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE

§ 29. Kooli vara

 1. Kooli kasutuses oleva vara moodustavad talle Halliste valla poolt sihtotstarbeliselt kasutamiseks ja valdamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.
 2. Kool kasutab ning valdab tema valduses ja kasutuses olevat vara vastavalt vallavalitsuse poolt kehtestatud korras.

§ 30. Rahalised vahendid

 1. Kooli eelarve on vallaeelarve üheks osaks, milles leiavad kajastamist kõik tulud ja kulud.
 2. Kooli eelarve tulud moodustuvad eraldistest riigieelarvest, valla eelarvest, laekumistest sihtasutustelt, annetustest, laekumised õpilastelt või lastevanematelt õpilaste kasutusse minevate lisaõppematerjalide maksumuse katteks  ning tulud kooli õppekavavälistest tegevustest.
 3. Kooli tasulisteks õppekavavälisteks tegevusteks on koolituse, võistluste- ja kontsertide korraldamine, õppematerjalide kirjastamine, tasuliste aine- ja ringitundide läbiviimine, kooli kasutuses olevate esemete üürimine ja rentimine.
 4. Muud seadustega lubatud laekumised

§ 31. Asjaajamine ja aruandlus

 1. Asjaajamine toimub Vabariigi Valitsuse ja pidaja poolt kehtestatud korras.
 2. Õppe- ja kasvatusalaste kohustuslike dokumentide täitmine ja pidamine toimub haridus- ja teadusministri kehtestatud korras.
 3. Kool esitab oma tegevuse kohta statistilise ja eelarve täitmise aruande pidaja kehtestatud tähtaegadel ja korras.

§ 32. Järelevalve

(1) Riiklikku järelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud alustel ja korras.

(2) Teenistuslikku järelevalvet kooli ja kooli direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

9. PEATÜKK

KOOLI ÜMBERKORRALDAMINE, PIDAMISE ÜLEANDMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

§ 33. Kooli ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

 1. Kooli korraldab ümber ning tema tegevuse lõpetab kooli pidaja õigusaktidega sätestatud alustel ja korras.
 2.  Kooli ümberkorraldamine ja tema tegevuse lõpetamine toimub ajavahemikus 1. juulist sama aasta 31. augustini
 3. Kooli ümberkorraldamise ja ümberkujundamise ning tegevuse lõpetamise otsusest teatatakse kirjalikult õpilastele, lapsevanematele, pedagoogidele ja teistele töötajatele, maavanemale ning Haridus- ja Teadusministeeriumile vähemalt viis kuud enne uue õppeaasta algust.

 

§ 34. Kooli pidamise üleandmine

 1. Kooli pidajal on õigus anda munitsipaalkooli pidamine üle riigile
 2. Kooli pidamise üleandmisel riigile kohaldatakse võlaõigusseaduses ettevõtte ülemineku kohta sätestatut põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest tulenevate erisustega
 3. Kooli pidamine antakse üle pärast viimase õppeveerandi lõppu
 4. Kooli pidamise üleandmise otsusest teavitatakse kooli õpilasi ja töötajaid hiljemalt kaks kuud enne õppeaasta algust.

 

10. PEATÜKK

         LÕPPSÄTTED

§ 35. Määruse kehtetuks tunnistamine

Tnnistada kehtetuks Halliste Vallavolikogu 28. juuni 2005 määrus nr 9.

§ 36. § 32. Määruse jõustumine

Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.

 

Rein Tarkus

Volikogu esimees