Õppetöö

Loovtööd


Loovtöö korraldamise põhimõtted

 

Alus: Põhikooli lõpetamise tingimuseks on kolmandas kooliastmes sooritatud loovtöö. (Vabariigi Valitsuse 06.01.2011 määruse nr 1 “Põhikooli riiklik õppekava „ § 23 p 1§ 25 lõige 5)

 

1. Mõiste ja eesmärgid

Loovtöö tähendab uurimust, projekti, kunstitööd või muud taolist, mis lähtub õppekava läbivatest teemadest või on õppeaineid lõimiv.

Loovtöö eesmärgiks on pakkuda õpilasele võimetekohast ning huvidest lähtuvat eneseteostuse võimalust ning toetada:

 1. õpilase tervikliku maailmapildi, loomingulise algatusvõime ja väljendusoskuse kujunemist ning aidata kaasa uute ideede tekkimisele ja teostamisele õppeainete lõimumise ja loovtöö protsessi kaudu;
 2. õpimotivatsiooni, enesereflektsiooni ja kriitilise mõtlemise kujunemist;
 3. õpilase kujunemist loovaks ning mitmekülgseks isiksuseks;
 4. üldpädevuste (iseseisev ja rühmas töötamine, probleemide lahendamine, kriitiline mõtlemine, argumenteerimis-, eneseväljendus- ja esinemisoskus, töö allikate ja andmetega; tegevuse kavandamine ning kavandatu järgimine, tegevuse ja töö analüüsimise oskus, loovtöö vormistamine, IKT vahendite kasutamine jne.) kujunemist;
 5. õpilast tema võimete paremal tundmaõppimisel, mis aitaks teha valikuid järgnevateks õpinguteks.

 

2. Loovtöö koostamine ja esitlemine

Halliste Põhikoolis koostab õpilane loovtöö 8. klassis. Selleks valib ta 8. klassis õppeaasta alguses teema ja juhendaja. Loovtöö koostamise-, esitamise- ning esitlemise kuupäevad sätestatakse ÕN otsusega kooli üldtööplaanis.

Loovtöö koostamisel järgitakse Halliste Põhikooli loovtöö koostamise ja vormistamise juhendit.

Loovtöö loetakse sooritatuks, kui õpilane on üle-riigilisel ainekonkursil saavutanud koha esikümnes.

 

 


3. Loovtöö hindamine

Töö hindamise eesmärk on anda tagasisidet loovtöö koostamise/teostamise protsessi kohta ja loovtöö kui terviku kohta, kujundada kriitilist suhtumist  ning toetada seeläbi isiksuse arengut. Loovtööd hindab direktori käskkirjaga kinnitatud vähemalt kolmeliikmeline komisjon. Hindamisel võetakse arvesse juhendaja ja hindamiskomisjoni hinnangud.

 

Hinnang antakse:

 1. töö sisule: töö vastavus teemale, seatud eesmärkide saavutamine, meetodite valik ja rakendus; terminite ja keele korrektne kasutamine, töö ülesehitus; kunstitöö ja omaloomingulise muusikateose puhul hinnatakse teose ideed, originaalsust ja selle teostamist, samuti uute seoste loomise oskust; muusikateose esitamise puhul hinnatakse kunstilist teostust.
 2. loovtöö protsessile: õpilase algatusvõime ja initsiatiiv loovtöö teema valimisel, ajakava järgimine, kokkulepetest kinnipidamine, ideede rohkus, suhtlemisoskus.
 3. loovtöö vormistamisele: loovtöö vormistamise üldnõuete täitmine, sh korrektne viitamine ja kasutatud allikate loetelu.
 4. loovtöö esitlemisele: esitluse ülesehitus, kõne tempo, esitluse näitlikustamine, kontakt kuulajatega.
 5. rühmatöö puhul antakse hinnang iga liikme tööle.

 

Kui loovtööle püstitatud eesmärgid on saavutamata ning üldine hinnang tööle negatiivne, korraldatakse korduskaitsmine.

Loovtöö  hinnang kantakse 8.klassi tunnistusele. Põhikooli lõputunnistusele kantakse loovtöö teema.

 

Loovtöö korraldamise põhimõtted

 

Alus: Põhikooli lõpetamise tingimuseks on kolmandas kooliastmes sooritatud loovtöö. (Vabariigi Valitsuse 06.01.2011 määruse nr 1 “Põhikooli riiklik õppekava „ § 23 p 1§ 25 lõige 5)

 

1. Mõiste ja eesmärgid

Loovtöö tähendab uurimust, projekti, kunstitööd või muud taolist, mis lähtub õppekava läbivatest teemadest või on õppeaineid lõimiv.

Loovtöö eesmärgiks on pakkuda õpilasele võimetekohast ning huvidest lähtuvat eneseteostuse võimalust ning toetada:

 1. õpilase tervikliku maailmapildi, loomingulise algatusvõime ja väljendusoskuse kujunemist ning aidata kaasa uute ideede tekkimisele ja teostamisele õppeainete lõimumise ja loovtöö protsessi kaudu;
 2. õpimotivatsiooni, enesereflektsiooni ja kriitilise mõtlemise kujunemist;
 3. õpilase kujunemist loovaks ning mitmekülgseks isiksuseks;
 4. üldpädevuste (iseseisev ja rühmas töötamine, probleemide lahendamine, kriitiline mõtlemine, argumenteerimis-, eneseväljendus- ja esinemisoskus, töö allikate ja andmetega; tegevuse kavandamine ning kavandatu järgimine, tegevuse ja töö analüüsimise oskus, loovtöö vormistamine, IKT vahendite kasutamine jne.) kujunemist;
 5. õpilast tema võimete paremal tundmaõppimisel, mis aitaks teha valikuid järgnevateks õpinguteks.

 

2. Loovtöö koostamine ja esitlemine

Halliste Põhikoolis koostab õpilane loovtöö 8. klassis. Selleks valib ta 8. klassis õppeaasta alguses teema ja juhendaja. Loovtöö koostamise-, esitamise- ning esitlemise kuupäevad sätestatakse ÕN otsusega kooli üldtööplaanis.

Loovtöö koostamisel järgitakse Halliste Põhikooli loovtöö koostamise ja vormistamise juhendit.

Loovtöö loetakse sooritatuks, kui õpilane on üle-riigilisel ainekonkursil saavutanud koha esikümnes.

 

 


3. Loovtöö hindamine

Töö hindamise eesmärk on anda tagasisidet loovtöö koostamise/teostamise protsessi kohta ja loovtöö kui terviku kohta, kujundada kriitilist suhtumist  ning toetada seeläbi isiksuse arengut. Loovtööd hindab direktori käskkirjaga kinnitatud vähemalt kolmeliikmeline komisjon. Hindamisel võetakse arvesse juhendaja ja hindamiskomisjoni hinnangud.

 

Hinnang antakse:

 1. töö sisule: töö vastavus teemale, seatud eesmärkide saavutamine, meetodite valik ja rakendus; terminite ja keele korrektne kasutamine, töö ülesehitus; kunstitöö ja omaloomingulise muusikateose puhul hinnatakse teose ideed, originaalsust ja selle teostamist, samuti uute seoste loomise oskust; muusikateose esitamise puhul hinnatakse kunstilist teostust.
 2. loovtöö protsessile: õpilase algatusvõime ja initsiatiiv loovtöö teema valimisel, ajakava järgimine, kokkulepetest kinnipidamine, ideede rohkus, suhtlemisoskus.
 3. loovtöö vormistamisele: loovtöö vormistamise üldnõuete täitmine, sh korrektne viitamine ja kasutatud allikate loetelu.
 4. loovtöö esitlemisele: esitluse ülesehitus, kõne tempo, esitluse näitlikustamine, kontakt kuulajatega.
 5. rühmatöö puhul antakse hinnang iga liikme tööle.

 

Kui loovtööle püstitatud eesmärgid on saavutamata ning üldine hinnang tööle negatiivne, korraldatakse korduskaitsmine.

Loovtöö  hinnang kantakse 8.klassi tunnistusele. Põhikooli lõputunnistusele kantakse loovtöö teema.