Vastuvõtt

Vastuvõtu tingimused ja kord


HALLISTE VALLAVOLIKOGU

M Ä Ä R U S

Halliste                                                                                         31. august 2011 nr 13

Õpilaste kooli vastuvõtu tingimused ja kord Halliste Põhikoolis

 Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lg 5 ja Haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määruse nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” alusel.

§ 1. Üldsätted

(1) Vastuvõtu taotluse vorm (lisatud 1 lehel) avalikustatakse kooli veebilehel koos vastuvõtu tingimuste ja korraga.

§ 2. Kooli vastuvõtmine

(1) Kool võtab õpilaseks vastu kõik selleks soovi avaldanud koolikohustuslikud isikud, kellele see on elukohajärgne kool.

(2) Vastuvõtu taotlusi koos vastuvõtu tingimustes nõutud dokumentidega saab esitada kooli kantseleisse tööpäeviti kella 9.00 – 15.00.

(3) Isiku õpilaste nimekirja arvamise otsuse teeb direktor.

(4) Ühest koolist teise üleminekul vestleb direktor enne otsuse tegemist õpilasega ja tema vanemaga.

(5) Kooli nimekirja arvatud õpilane jätkab õpinguid klassis, kus ta eelmises koolis väljaarvamise hetkel õppis või kuhu ta õppeperioodi lõpul üle viidi.

(6) Kooli nimekirja arvatud õpilasele klassi määramise erijuhutudel toimib kool haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010.a. määruse nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” alusel.

(7) Digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse korral ei pea õpilase vanem taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti.

 

§ 3. Vastuvõtu tingimused 1. klassi astujatele

(1) Kooli vastuvõtmiseks esitab õpilase vanem kirjaliku taotluse, millele lisab:

1) õpilase sünnitunnistuse või selle ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;

2) enda isikut tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;

3) õpilase tervisekaardi või ametlikult kinnitatud väljavõtte tervisekaardist selle olemasolul;

4) foto õpilaspiletile.

 

§ 4. Üldised vastuvõtu tingimused

(1) Kooli vastuvõtmiseks esitab õpilase vanem kirjaliku taotluse, millele lisab:

1) õpilase isikut tõendava dokumendi (pass, sünnitunnistus, ID - kaart) või selle ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;

2) enda isikut tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;

3) õpilase tervisekaardi või ametlikult kinnitatud väljavõtte tervisekaardist selle olemasolul;

4) foto õpilaspiletile;

5) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;

6) ametlikult kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu jooksva õppeaasta kohta kui taotlus esitatakse pärast õppeperioodi lõppu;

7) ametlikult kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu ning hinnetelehe jooksva

õppeperioodi hinnetega kui taotlus esitatakse õppeperioodi kestel.

(2) Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase puhul tuleb lõikes 1 nimetatud punktides 5 – 7 nõutud dokumentide asemel taotlusele lisada välisriigi õppeasutuses omandatud haridust või läbitud õpet tõendav dokument või selle ametlikult kinnitatud ärakiri.

 

§ 5. Vastuvõtmisest või selle keeldumisest teavitamine

(1) 1. klassi astujat ja tema vanemat teavitatakse direktori poolt kooli vastuvõtmisest koheselt pärast taotluse esitamist.

(2) Õpilast ja tema vanemat, kellele kool ei ole elukohajärgne kool, teavitatakse direktori poolt kooli vastuvõtmisest või vastuvõtmisest keeldumisest ühe tööpäeva jooksul pärast taotluse esitamist ja vestluse läbiviimist.

 

Rein Tarkus

Vallavolikogu esimees

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HALLISTE VALLAVOLIKOGU

M Ä Ä R U S

Halliste                                                                                         31. august 2011 nr 13

Õpilaste kooli vastuvõtu tingimused ja kord Halliste Põhikoolis

 Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lg 5 ja Haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määruse nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” alusel.

§ 1. Üldsätted

(1) Vastuvõtu taotluse vorm (lisatud 1 lehel) avalikustatakse kooli veebilehel koos vastuvõtu tingimuste ja korraga.

§ 2. Kooli vastuvõtmine

(1) Kool võtab õpilaseks vastu kõik selleks soovi avaldanud koolikohustuslikud isikud, kellele see on elukohajärgne kool.

(2) Vastuvõtu taotlusi koos vastuvõtu tingimustes nõutud dokumentidega saab esitada kooli kantseleisse tööpäeviti kella 9.00 – 15.00.

(3) Isiku õpilaste nimekirja arvamise otsuse teeb direktor.

(4) Ühest koolist teise üleminekul vestleb direktor enne otsuse tegemist õpilasega ja tema vanemaga.

(5) Kooli nimekirja arvatud õpilane jätkab õpinguid klassis, kus ta eelmises koolis väljaarvamise hetkel õppis või kuhu ta õppeperioodi lõpul üle viidi.

(6) Kooli nimekirja arvatud õpilasele klassi määramise erijuhutudel toimib kool haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010.a. määruse nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” alusel.

(7) Digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse korral ei pea õpilase vanem taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti.

 

§ 3. Vastuvõtu tingimused 1. klassi astujatele

(1) Kooli vastuvõtmiseks esitab õpilase vanem kirjaliku taotluse, millele lisab:

1) õpilase sünnitunnistuse või selle ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;

2) enda isikut tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;

3) õpilase tervisekaardi või ametlikult kinnitatud väljavõtte tervisekaardist selle olemasolul;

4) foto õpilaspiletile.

 

§ 4. Üldised vastuvõtu tingimused

(1) Kooli vastuvõtmiseks esitab õpilase vanem kirjaliku taotluse, millele lisab:

1) õpilase isikut tõendava dokumendi (pass, sünnitunnistus, ID - kaart) või selle ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;

2) enda isikut tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;

3) õpilase tervisekaardi või ametlikult kinnitatud väljavõtte tervisekaardist selle olemasolul;

4) foto õpilaspiletile;

5) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;

6) ametlikult kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu jooksva õppeaasta kohta kui taotlus esitatakse pärast õppeperioodi lõppu;

7) ametlikult kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu ning hinnetelehe jooksva

õppeperioodi hinnetega kui taotlus esitatakse õppeperioodi kestel.

(2) Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase puhul tuleb lõikes 1 nimetatud punktides 5 – 7 nõutud dokumentide asemel taotlusele lisada välisriigi õppeasutuses omandatud haridust või läbitud õpet tõendav dokument või selle ametlikult kinnitatud ärakiri.

 

§ 5. Vastuvõtmisest või selle keeldumisest teavitamine

(1) 1. klassi astujat ja tema vanemat teavitatakse direktori poolt kooli vastuvõtmisest koheselt pärast taotluse esitamist.

(2) Õpilast ja tema vanemat, kellele kool ei ole elukohajärgne kool, teavitatakse direktori poolt kooli vastuvõtmisest või vastuvõtmisest keeldumisest ühe tööpäeva jooksul pärast taotluse esitamist ja vestluse läbiviimist.

 

Rein Tarkus

Vallavolikogu esimees